ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Postopek priključitve

V Sloveniji imamo zaradi dobre lege velike možnosti za izkoriščanje različnih obnovljivih virov energije. Pred 20. leti je bil velik trend izkoriščanje potenciala vodne energije, zaostritev zakonodaje pri pridobivanje soglasij za izgradnjo hidroelektrarn pa je razvoj zaustavila.

1. Izbira vrste elektrarne

Za veliko donosnost investicije potrebujemo ustrezno lokacijo za postavitev. Pravilna lokacija se izbere na podlagi meritev (npr. pretoka vode, sončnega obsevanja, hitrosti vetra, velikosti odjema toplote).

2. Pridobitev soglasij in izdelava projektne dokumentacije

Po izbrani lokaciji se na podlagi meritev pripravi podrobna idejna zasnova projekta (IDZ), katerega izdela ponudnik (izvajalec del) elektrarne. Po ogledu nadzornika iz elektro podjetja na sami lokaciji je treba izpolniti vlogo za izdajo projektnih pogojev in ji priložiti IDZ.

Investitor, ki želi svojo napravo priključiti na elektro energetsko omrežje, mora izpolniti vlogo za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje. Soglasje je veljavno dve leti.

Investitor poda vlogo za izdajo soglasja k projektnim rešitvam. Istočasno se v istem dokumentu izda soglasje na projekt nizkonapetostnega (NN) ali srednjonapetostnega (SN) električnega priključka za objekt (če je to bil pogoj v soglasju za priključitev na distribucijsko omrežje ali v projektnih pogojih). Sledijo priprava projekta za izvedbo del (PZI) in priprava projekta izvedenih del (PID) ter navodila za obratovanje. Ta poročila pripravi izvajalec del.

3. Pričetek del: postavitev elektrarne in izdelava poročil

Pred pričetkom del na elektroenergetskih napravah je treba elektro podjetje pisno obvestiti z obvestilom o pričetku del na elektroenergetskih napravah.

Po postavitvi elektrarne je treba za inšpektorja na priklopu pripraviti naslednja poročila:

  • poročilo o meritvah strelovoda,
  • poročilo o preizkusu delovanja zaščit,
  • poročilo o meritvah upornosti inštalacije.

4. Tehnični pregled elektrarn

Pred tehničnim pregledom mora izvajalec del podati izjavo o skladnosti izvedbe z gradbenim dovoljenjem, projektom in veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi. Pri tehničnem pregledu so prisotni inšpektor, predstavnik elektro podjetja in izvajalec del. Po opravljenem pregledu se naredi zapisnik in inšpektor poda izjavo o izpolnjenih pogojih iz soglasja za priključitev.

5. Priključitev elektrarne na omrežje in podpis pogodb

Pred začasno priključitvijo elektrarne in dostopom na distribucijsko omrežje je treba izpolniti dve vlogi:

Elektrarno lahko priključimo v nizkonapetostno oz. srednjenapetostno omrežje. Priključitev in obratovanje elektrarne v distribucijskem omrežju sta predstavljena v dokumentu Navodila za priključevanje in obratovanje elektrarn inštalirane moči do 10 MW.

S trgovcem električne energije (ECE d.o.o.) je treba urediti pogodbo o nakupu in prodaji električni energije za oddajo proizvedene električne energije v omrežje in pogodbo za samooskrbo v primeru, ko boste proizvedeno električno energijo uporabljali za lastno rabo.

V primeru, da elektrarna obratuje v PX3 načinu (interni priklopi – oddaja samo viške v sistem), ne boste potrebovali pogodbe za lastno rabo, saj je to merilno mesto obstajalo že pred postavitvijo elektrarne in že imate pogodbo o prodaji in nakupu električne energije.

>> Odkup električne energije

Za priključitev samooskrbe (Net metering) se postopek priključitve v tej točki konča in se nadaljuje na strani Samooskrba.

6. Pridobitev deklaracije in potrdila o izvoru

Elektrarna je priklopljena na elektroenergetsko omrežje in obratuje. Pridobiti morate še proizvodno deklaracijo za elektrarno. Postopek za pridobitev deklaracije za elektrarno je opisan na naslednji povezavi: Izdaja deklaracije za proizvodno napravo.

7. Podpora za proizvedeno električno energijo

Za nove in obnovljene elektrarne bo dodelitev podpore potekala na podlagi javnega poziva, kjer bodo projekti lahko izbrani glede na dovoljeno povečanje obsega sredstev za podpore v naslednjem letu, skladnosti projekta z načrtom delovanja podporne sheme za doseganje ciljev iz akcijskega načrta za izrabo obnovljive energije in ponujene cene za proizvedeno električno energijo, ki jo opredeli proizvajalec ob prijavi na javni poziv.

8. Račun

Izbranemu trgovcu z električno energijo boste izstavili račun za odkup prve proizvedene količine električne energije.

Predlagamo, da si predhodno uredite ustrezni status (dejavnost) na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – Ajpes.

Aktualno v ECE-shopu