ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Slovarček izrazov

 • CDK skupina
 • Odjemalci zemeljskega plina so glede na letno porabo, ki je določena na podlagi pretekle letne porabe in temperaturnega manjka za občino, uvrščeni v odjemno skupino CDK. Skupine so razvrščene od najnižje odjemne skupine CDK01 do najvišje CDK15.

 • Distribucijski operater
 • Pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost distribucijskega operaterja električne energije ter je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema električne energije na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji električne energije.

 • Dobavitelj
 • Pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost dobave, in ne pomeni proizvajalca, razen če se proizvajalec ne uvrsti v bilančno shemo in pridobi status člana bilančne sheme.

 • Dvotarfini števec
 • Dvotarifni števec meri porabo električne energije v kWh v času večje tarife (VT) in manjše tarife (MT).

 • Enosmerna visoka napetost
 • Izvedba dela prenosnega elektroenergetskega sistema z uporabo enosmerne napetosti.

 • Enotarifni števec
 • Enotarifni števec meri porabo električne energije v kWh v času enotne tarife (ET), zato ima samo eno okence. Števčno stanje popišemo tako, da prepišemo vse številke iz okenca.

 • Fotonapetostna elektrarna (pogovorno sončna elektrarna)
 • Elektrarna za neposredno pretvarjanje svetlobne energije v električno energijo s pomočjo fotocelic.

 • Geotermična elektrarna
 • Termoelektrarna, v kateri se električna energija pridobiva iz geotermične energije zemlje.

 • Gospodinjski odjemalec
 • Odjemalec, ki kupuje električno energijo, zemeljski plin, toploto ali drug energetski plin za lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti.

 • Gospodinjski odjem
 • Odjem na nizki napetosti, ki obsega porabo električne energije v stanovanjskih enotah, pripadajočih gospodarskih prostorih in dostopih do njih, če priključna moč ne presega 16 kW.

 • Hidroelektrarna
 • Elektrarna, v kateri se pretvarja potencialna energija vode v električno.

 • Mali poslovni odjemalec
 • Odjemalec na nizki napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima priključno moč, manjšo od 41 kW.

 • Merilno mesto
 • Merilno mesto je priključno mesto za električno energijo. Za njegovo identifikacijo se uporablja številka merilnega mesta (MM). Podatek o merilnem mestu odjemalec najde na vsakokratnem računu za električno energijo

 • Obnovljivi viri energije
 • Izvori energije, kot so sonce, veter, vodni padec, bibavica, valovi, biomasa, toplota zemlje in podobno, ki se v naravi obnavljajo ali so neizčrpni po svojem trajanju.

 • Odjemalec
 • Pravna ali fizična oseba, ki kupuje energijo ali gorivo za lastno rabo ali za nadaljnjo prodajo.

 • Omrežnina za distribucijsko omrežje
 • Omrežnina za distribucijsko omrežje je del cene za uporabo omrežij in je namenjena plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskih operaterjev distribucijskih omrežji in pokrivanju stroškov sistemskih storitev.

 • Pogodba o priključitvi
 • Pogodba, ki jo skleneta elektrooperater in imetnik soglasja za priključitev, na podlagi katere se urejajo odnosi v zvezi s priključkom, omrežnino za priključno moč in plačilom za priključitev na omrežje.

 • Poslovni odjemalec
 • Odjemalec, ki kupuje elektriko za lastno rabo, ki ni namenjena za rabo v gospodinjstvu.

 • Povprečna dnevna poraba
 • Povprečna dnevna poraba je izpisana na vsakem računu za predvideno dobavo električne energije. Izračunana je na podlagi dejanske porabe v zadnjem obračunskem obdobju, ki se deli s številom dni tega obdobja. Po vsakem obračunu se povprečna dnevna poraba prilagodi obračunani porabi.

 • Prispevek OVE+SPTE (kW)
 • Na podlagi 378. člena Energetskega zakonika (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/2014) in Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 46/2015) so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE).

 • Prispevek za delovanje operaterja trga
 • Prispevek za delovanje operaterja trga je nadomestil dodatek k omrežnini za delovanje organizatorja trga Borzen in dodatek k omrežnini za delovanje Agencije za energijo (AGEN).

 • Prispevek za energetsko učinkovitost
 • Prispevek je naveden na mesečni položnici in je namenjen za povečanje energetske učinkovitosti in za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih.
  Energetski zakon (EZ-1; Ur. l. RS, št. 17/2014) določa, da morajo vsi dobavitelji energije končnim odjemalcem zagotavljati prihranke energije pri končnih odjemalcih. Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014) pa določa višino prispevka za energetsko učinkovitost, ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv. Končni odjemalci prispevek plačujejo dobavitelju.

 • Proizvodna enota
 • Naprava ali sklop naprav za proizvodnjo električne energije, kot so generator, elektrarna za kombinirano proizvodnjo električne in toplotne energije, veriga hidroelektrarn, skupina gorivnih celic ali skupina sončnih celic.

 • Redni cenik
 • Cenik za določen tip odjemalca (gospodinjski, poslovni oziroma podskupine poslovnih), ki velja za vse, ki sklenejo pogodbo o dobavi z dobaviteljem za določen tip odjemalca, z izjemo akcijskih oziroma paketnih cenikov, in je vanj vključenih najmanj 50 % in najmanj 1000 odjemalcev pri posameznem dobavitelju.

 • Soproizvodnja
 • Postopek sočasne proizvodnje toplote in električne ali mehanske energije

 • Srednja električna napetost
 • Napetost, med 1 kV in 110 kV.

 • Tarifni časi (VT / MT / ET)
 • Tarifni časi so cenovne kategorije električne energije, ki so praviloma odvisne od časa oziroma pogodbe.

  Ločimo:
  VT – višja tarifa velja od ponedeljka do petka od 06.00 do 22.00.
  MT – manjša tarifa oz. »poceni tok« velja od ponedeljka do petka od 22.00 do 06.00 naslednjega dne ter ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih od 00.00 do 24.00.
  ET – enotna tarifa pa pomeni, da je cena za porabljeno električno energijo enaka 24 ur na dan, vse dni v letu.

 • Termoelektrarna
 • Elektrarna, v kateri se z zgorevanjem premoga ali ogljikovodikov pridobiva toplotna energija, ki se posredno prek kinetične nato pretvarja v električno energijo.

 • Vetrna elektrarna
 • Elektrarna, v kateri se kinetična energija vetra pretvarja v električno energijo.

 • Visoka napetost
 • Napetost, ki je večja ali enaka 110 kV.

Aktualno v ECE shopu