ece

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Želite več informacij?

Izberite termin in vas pokličemo.

Razlaga računa

Edinstven, grafično zasnovan račun iz ECE na enem računu pregledno združuje vsa merilna mesta za elektriko, zemeljski plin in vaše nakupe na obroke. Združen račun za več merilnih mest in energentov vam omogoča večjo preglednost, saj je vse na enem računu, prijaznejši je do okolja in do vaše denarnice, saj boste plačali le eno provizijo za plačilo vseh energentov in storitev, ki jih kupujete pri ECE.

Račune pošiljamo na različne načine: papirne po pošti, elektronske pa na e-naslov ali v e-banko.

>> Naročite račun v elektronski obliki, prihranite in prispevajte k ohranjanju okolja.
>> Postanite brezskrbni s trajnikom.

Kako je sestavljen vaš račun za električno energijo?

Skupni znesek vašega računa za električno energijo predstavlja več postavk, ki jih delimo v tri segmente: energent, omrežnina in dodatki ter dajatve in prispevki.

ECE določa cene na podlagi gibanj cen energentov na domačem in tujih trgih v segmentu Energent, ki predstavlja manj kot polovico končnega zneska računa. Cene v ostalih dveh segmentih so predpisane s strani državnih institucij.

Obračun porabljene električne energije

Obračun električne energije se izdela mesečno. Obračuni se med seboj razlikujejo glede na način merjenja (enotarifno ali dvotarifno merjenje) in način obračuna po dejanski porabi ali na osnovi povprečne dnevne porabe (akontacijsko).

Enkrat letno izdelamo letni obračun (poračun) porabe električne energije za preteklo obdobje na osnovi odčitka števčnega stanja, ki ga pridobimo od lokalnega distribucijskega operaterja. Na obračunu je prikazana razlika med zaračunano in dejansko porabo.

Mesečni obračun po dejanski porabi – dvotarifno merjenje

Pri obračunu električne energije po dejanski porabi primerjamo nov odčitek števčnega stanja s stanjem prejšnjega meseca in tako dobimo količino električne energije, ki ste jo porabili.

Števčna stanja pridobimo:

 • od lokalnega distribucijskega operaterja v primeru števca z daljinskim merjenjem
 • od kupca, ki redno javlja števčno stanje od 1. do 5. v mesecu
Posebnosti:
 • račun pošljemo vsak mesec do 13. v mesecu
 • podatek o porabi izračunamo na osnovi števčnega stanja
 • upošteva se poraba večje in manjše tarife
 • grafični prikaz prikazuje realno porabo po mesecih
 • kupec 1x letno prejme letni obračun

Mesečni obračun po dejanski porabi – enotarifno merjenje

Posebnosti:
 • račun pošljemo vsak mesec do 13. v mesecu
 • podatek o porabi izračunamo na osnovi števčnega stanja
 • upošteva se poraba enotne tarife
 • grafični prikaz izkazuje realno porabo po mesecih
 • kupec 1x letno prejme letni obračun

Mesečni akontacijski obračun – dvotarifno merjenje

Pri akontacijskem obračunu oziroma obračunu »po pavšalu« množimo število dni v mesecu s povprečno dnevno porabo. Povprečno dnevno porabo izračunamo na podlagi porabe prejšnjega obračunskega obdobja, ki jo pridobimo z letnim obračunom.

Posebnosti:
 • račun vam pošljemo konec meseca
 • podatek o porabi pridobimo z upoštevanjem povprečne dnevne porabe prejšnjega leta in številom dni v mesecu
 • izračun se opravi za večjo in manjšo tarifo
 • grafični prikaz izkazuje zaračunano akontacijsko porabo po mesecih
 • enkrat letno se z letnim obračunom (poračunom) uskladi dejansko in predvideno porabo

Letni obračun

Enkrat v koledarskem letu distribucijski operater odčita števec in na osnovi tega odčitka izdelamo obračun (poračun) porabe električne energije za preteklo obračunsko obdobje. Na obračunu je prikazana razlika med zaračunano in dejansko porabo.

Razlika je lahko pozitivna ali negativna. V primeru, da je razlika pozitivna, smo z računi za predvideno porabo električne energije (z akontacijami) zaračunali manj električne energije, kot jo je kupec v tem obdobju porabil, premalo zaračunano električno energijo pa bo kupec poravnal z doplačilom na naslednjem rednem mesečnem računu. Kupci se visokim poračunom lahko izognete z rednim javljanjem števčnega stanja in s prehodom na obračun po dejanski porabi.

V primeru, da je razlika negativna, smo kupcu z računi za predvideno porabo (akontacijami) zaračunali več električne energije, kot je je dejansko porabil. Negativni znesek predstavlja dobroimetje kupca, ki ga na željo vrnemo oziroma iz tega dobroimetja pokrivamo naslednje račune.

Posebnosti:
 • račun (letni obračun in akontacija) vam pošljemo konec meseca
 • podatek o porabi pridobimo z upoštevanjem povprečne dnevne porabe prejšnjega obračunskega obdobja in številom dni v mesecu;
 • izračun se opravi po izbranem načinu merjenja
 • grafični prikaz izkazuje zaračunano akontacijsko porabo po mesecih
 • enkrat letno se z letnim obračunom (poračunom) uskladi dejansko in predvideno porabo

Dodatne vsebine na računu

DRUGI ENERGENTI

V ponudbi imamo tudi zemeljski plin, ki vam ga zaračunamo na skupnem računu.

NAKUPI NA OBROKE

Omogočamo vam obročno odplačilo izdelkov in storitev kupljenih v spletni trgovini
ECE Shop ter lesne biomase. Obveznosti za plačilo posameznih obrokov so prikazane
na skupnem računu.

OSTALO

V segmentu Ostalo boste našli ostale storitve, kot so kontrolni obračun, prepis računa,
izpis odprtih postavk, ločeno izdajanje računa in priznani bonusi.

ZAMUDNE OBRESTI

V primeru zamude pri plačilu vam lahko dobavitelj zaračuna zamudne obresti,
katerih višino določi ministrstvo za finance.

OPOMIN

V primeru zamude plačila bo na računu prikazan tudi opomin za neplačane račune in strošek
opomina. Stroški opomina ne smejo presegati dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja
opomina, hkrati pa tudi ne višine zamudnih obresti.

Aktualno v ECE shopu