Ustvarjanje energije

Hidroelektrarna

KAJ JE HIDROELEKTRARNA?

Je elektrarna, ki izrablja moč vodnega padca za pridobivanje električne energije. Razpoložljiva moč je odvisna od vodnega padca in pretoka vode, količina proizvedene energije pa je odvisna od trenutnega padca in pretoka vode. Postavljene so lahko v rečni strugi ali v umetnem kanalu, ki dovaja vodo iz rečne struge. V primeru manjšega pretoka in velikega padca je voda do elektrarne speljana po ceveh.

Hidroelektrarne so najbolj ekološko neškodljive, kljub temu pa pomembno vplivajo na vodno floro in favno, kakor tudi na naravno okolje. Ob izgradnji velikih elektrarn je treba urediti velika umetna akumulacijska jezera, ki potopijo velike površine zemlje in vplivajo na lokalno mikroklimo. Njihova postavitev tako predstavlja velik poseg v okolje, ki se kaže kot vpliv na naravno okolje (sprememba klime, tal, reliefa, vodnega toka, struge itd.), vpliv na urbano okolje (sprememba prostora, odstranitev ali prestavitev obstoječih objektov itd.), vpliv na rastlinstvo in živalstvo.

Male hidroelektrarne so manjši objekti z močjo do 10 MW, postavljeni na manjših vodotokih, in predstavljajo manjši poseg v okolje. Lahko so povezane in oddajajo energijo v javno omrežje ali pa samostojne in napajajo omejeno število porabnikov. Trenutno je postavljanje malih hidroelektrarn v upadanju zaradi dolgotrajnih upravnih postopkov.

Vir: Agencija za energijo

IZRAČUN VIŠINE PODPORE ZA OVE

Višine podpor za elektrarne v podporni shemi
Višine podpor veljajo za vse elektrarne, ki so že vključene v podporno shemo in se tako nanašajo na sistem podpor pred sprejemom novega Energetskega zakona (EZ-1).

Javni poziv k prijavi projektov elektrarn za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo
Za nove in obnovljene elektrarne bo dodelitev podpore potekala na podlagi javnega pozivakjer bodo projekti lahko izbrani glede na dovoljeno povečanje obsega sredstev za podpore v naslednjem letu, skladnosti projekta z načrtom delovanja podporne sheme za doseganje ciljev iz akcijskega načrta za izrabo obnovljive energije in ponujene cene za proizvedeno električno energijo, ki jo opredeli proizvajalec ob prijavi na javni poziv.

KLIKNITE ZA ODKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE

Koristne povezave:
Agencija za energijo
Center za podporo, Borzen
Ajpes
Portal Energetika – RS Ministrstvo za infrastrukturo
Zakon o vodah – RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano