Plin

Ceniki

OBVESTILA

Rezultati nagradnega žrebanja NAREDITE SI ZIMO UGODNEJŠO

Izžrebanec je: ANTON HOLOBAR, VRBJE 91 A, 3310 ŽALEC.

Akcijski pogoji za dobavo zemeljskega plina oktober 2017
Zapisnik nagradnega žrebanja

Poraba zemeljskega plina se bo obračunavala v kWh

Od 1. januarja 2017 dalje bomo porabo zemeljskega plina v skladu z novo Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom začeli obračunavati v energijskih enotah (kWh ali MWh), in ne več v volumskih enotah (Sm3), kot do sedaj, vendar se strošek za zemeljski plin pri enaki porabljeni količini zaradi uvedbe nove obračunske enote ne bo spremenil. Obračun zemeljskega plina v kWh boste opazili februarja na svojem računu za mesec januar, kar vam bo olajšalo primerjavo stroškov in porabe z drugimi energenti.

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki ga je izdala Agencija za energijo, za pretvorbo cen zemeljskega plina iz EUR/Sm3 v EUR/kWh določa kalorično vrednost 10,769 kWh/Sm3.

REDNI CENIK ZEMELJSKEGA PLINA ZA GOSPODINJSKE KUPCE – velja od 1. 1. 2017 dalje.

Ponudba velja za kupce, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina za gospodinjstva sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva.

Odjemna skupina CDK Letna predvidena ali dobavljena količina zemeljskega plina Cena brez DDV Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin Prispevek OVE + SPTE Prodajna cena DDV (22%) Maloprodajna cena
kWh/leto EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/ kWh EUR/kWh
CDK 1 do CDK 6 0-107.690 0,02367* 0,00315 0,00171 0,00099 0,02952 0,00649 0,03601
CDK 7 do CDK 15 107.691 in več 0,02367 0,00315 0,00171 0,00099 0,02952 0,00649 0,03601

*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 30. 9. 2018.

Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2) oz. okoljska dajatev: Okoljska dajatev se plačuje na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS št.: 22/2016). Višina takse je spremenjena s 1. 4. 2016.

Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin: Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije (RS) in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS na osnovi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS št. : 26/2010 in spremembe).

Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti: Od 1. 1. 2015 ga obračunavajo operaterji distribucijskih sistemov.

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE): Prispevek se plačuje od 1. 6. 2014 na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 36/2014). Višina prispevka je spremenjena s 1. 8. 2015.

Prodajna cena: Prodajna cena zemeljskega plina vključuje ceno zemeljskega plina, okoljsko dajatev, trošarino in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.

Maloprodajna cena: Je končna cena zemeljskega plina na enoto, ki jo plača kupec. Cena vključuje prodajno ceno in 22 % DDV, ne vključuje pa stroškov za omrežnino.

Redni cenik (energetski zakon EZ-1; 36. člen, točka 33.): »Redni cenik« pomeni cenik za določen tip kupca (gospodinjski, poslovni oziroma podskupine poslovnih), ki velja za vse, ki sklenejo pogodbo o dobavi s prodajalcem za dotičen tip kupca, z izjemo akcijskih oziroma paketnih cenikov, in je vanj vključenih najmanj 50 % in najmanj 1000 kupcev pri posameznem prodajalcu.

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina – veljavnost od 1.3.2018
Cenik dodatnih storitev za gospodinjske kupce – velja od 1.3.2018
Arhiv cenikov in splošnih pogojev