Plin

Ceniki

OBVESTILO

Poraba zemeljskega plina se bo obračunavala v kWh

Od 1. januarja 2017 dalje bomo porabo zemeljskega plina v skladu z novo Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom začeli obračunavati v energijskih enotah (kWh ali MWh), in ne več v volumskih enotah (Sm3), kot do sedaj, vendar se strošek za zemeljski plin pri enaki porabljeni količini zaradi uvedbe nove obračunske enote ne bo spremenil. Obračun zemeljskega plina v kWh boste opazili februarja na svojem računu za mesec januar, kar vam bo olajšalo primerjavo stroškov in porabe z drugimi energenti.

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki ga je izdala Agencija za energijo, za pretvorbo cen zemeljskega plina iz EUR/Sm3 v EUR/kWh določa kalorično vrednost 10,769 kWh/Sm3.

 

REDNI CENIK ZEMELJSKEGA PLINA ZA GOSPODINJSKE KUPCE – CENIK VELJA OD 1. 1. 2017 DALJE.

Ponudba velja za kupce, ki bodo skladno s Splošnimi pogoji ponudbe zemeljskega plina za gospodinjstva sklenili veljavno Pogodbo o nakupu zemeljskega plina za gospodinjstva.

Odjemna skupina CDK Letna predvidena ali dobavljena cena zemeljskega plina Cena brez DDV Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin Prispevek OVE + SPTE Prodajna cena DDV (22%) Maloprodajna cena
kWh/leto EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/ kWh EUR/kWh
CDK 1 do CDK 6 0-107.690 0,02367* 0,00315 0,00171 0,00099 0,02952 0,00649 0,03601
CDK 7 do CDK 15 107.691 in več 0,02367 0,00315 0,00171 0,00099 0,02952 0,00649 0,03601

*Cena zemeljskega plina za odjemne skupine od vključno CDK 1 do vključno CDK 6 je zajamčena do 31. 12. 2017.

AKCIJSKI CENIK ZEMELJSKEGA PLINA + BREZPLAČEN MERILNIK OGLJIKOVEGA MONOKSIDA ZA NOVE GOSPODINJSKE KUPCE – CENIK VELJA DO 28. 2. 2017 OZ. DO PREKLICA

Odjemna skupina CDK Letna predvidena ali dobavljena cena zemeljskega plina Cena brez DDV Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin Prispevek OVE + SPTE Prodajna cena DDV (22%) Maloprodajna cena
kWh/leto EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh EUR/kWh
CDK 1 do CDK 6 0-107.690 0,02367 0,00315 0,00171 0,00099 0,02952 0,00649 0,03601

Cena zemeljskega plina je zajamčena do 31. 12. 2017.

Akcijski cenik smo podaljšali in velja do porabe zalog oziroma do dne 28. 2. 2017 za nove kupce zemeljskega plina, ki ob sklenitvi pogodbe o dobavi zemeljskega plina pri ECE za vsaj eno novo merilno mesto brezplačno dobijo merilnik ogljikovega monoksida Kidde 7DCO. Novi kupec je gospodinjski odjemalec zemeljskega plina, ki sklene pogodbo o dobavi  zemeljskega plina za vsaj eno novo merilno mesto, katerega dobavitelj pred sklenitvijo pogodbe ni bil prodajalec ECE.
Akcijski pogoji za nove kupce zemeljskega plina

Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2) oz. okoljska dajatev: Okoljska dajatev se plačuje na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS št.: 22/2016). Višina takse je spremenjena s 1. 4. 2016.

Trošarina za mineralna olja in zemeljski plin: Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije (RS) in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS na osnovi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS št. : 26/2010 in spremembe).

Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti: Od 1. 1. 2015 ga obračunavajo operaterji distribucijskih sistemov.

Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE + SPTE): Prispevek se plačuje od 1. 6. 2014 na podlagi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 36/2014). Višina prispevka je spremenjena s 1. 8. 2015.

Prodajna cena: Prodajna cena zemeljskega plina vključuje ceno zemeljskega plina, okoljsko dajatev, trošarino in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.

Maloprodajna cena: Je končna cena zemeljskega plina na enoto, ki jo plača kupec. Cena vključuje prodajno ceno in 22 % DDV, ne vključuje pa stroškov za omrežnino.

Redni cenik (energetski zakon EZ-1; 36. člen, točka 33.): »Redni cenik« pomeni cenik za določen tip kupca (gospodinjski, poslovni oziroma podskupine poslovnih), ki velja za vse, ki sklenejo pogodbo o dobavi s prodajalcem za dotičen tip kupca, z izjemo akcijskih oziroma paketnih cenikov, in je vanj vključenih najmanj 50 % in najmanj 1000 kupcev pri posameznem prodajalcu.

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji za dobavo zemeljskega plina – veljavnost od 1. 10. 2016 dalje

Arhiv cenikov in splošnih pogojev